OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja chodź na rolki z siedzibą w Białymstoku 15-161 ul. Trawiasta 8/37, tel. kontaktowy: 510 632 947 adres e-mail: kontakt@byskating.com

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z :
– zgodą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu obsługi formularza kontaktowego, celach marketingowych.
– podjęciem czynności związanych ze współpracą z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym m.in w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
– realizacją obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
– w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody,
– przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
– przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

4. W przypadku udostępnienia przez Ciebie danych osobowych Twoich pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora jesteś zobowiązany do poinformowania tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych wynikającej z niniejszej noty prawnej.

5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania w każdym czasie od Administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma ona również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych w stosunku do jego osoby.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

9. Podanie danych jest dobrowolne i służy wykonaniu praw i obowiązków łączących dane podmioty. Miej świadomość, że odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.

10. Podanie danych jest dobrowolne i służy wykonaniu zobowiązań łączących strony, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.

11. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.